Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).


Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum Świętego Franciszka, ul. Sienkiewicza 36, 40-031 Katowice;
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Hospicjum Świętego Franciszka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Hospicjum może odmówić Pani/Panu udzielenia świadczenia zdrowotnego;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hospicjum Świętego Franciszka;
 • realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta którego dane osobowe są przetwarzane;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Hospicjum Świętego Franciszka Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 • Pani/Pana wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) za wcześnie udzieloną zgodą mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki na Facebooku w celu promocji działań;
 • W placówce przetwarza się dane osobowe za pomocą rejestratora rozmów telefonicznych. Rozmowy telefoniczne są nagrywane i odsłuchiwane w uzasadnionych przypadkach. Wgląd w nagrania mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora oraz osoby, których dane są nagrywane.

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook