Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

pdf Statut Hospicjum

Tekst jednolity po zmianach z dn. 21 czerwca 2023 r.

Statut
Stowarzyszenia Hospicjum św. Franciszka w Katowicach

Rozdział I.
Nazwa, teren działania, siedziba

§1.

Stowarzyszenie działa pod nazwą: Hospicjum św. Franciszka.

§2.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar miasta: Katowice i miasta ościenne.

§3.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§4.

Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym Je wśród innych organizacji. Wzór emblematu określa uchwała Walnego Zebrania.

Rozdział II.
Postanowienia ogólne

§5.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

§6.

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami Etyki Chrześcijańskiej i Deontologii Lekarskiej.

§7.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§8.

 1. Stowarzyszenie jest wspólnotą członków: lekarzy, pielęgniarek, osób z innych zawodów medycznych i niemedycznych a także osób duchownych.
 2. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
 3. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać członków stowarzyszenia, a także inne osoby na podstawie umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych.
 4. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz członkom, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnieniem funkcji.

Rozdział III.
Cele i sposoby realizacji

§9.

 1. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu, polegających na:
  • udzielaniu choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie /za ich zgodą/ pomocy medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej,
  • integrowaniu osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym dzieciom,
  • propagowaniu opieki hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji wolontariatu.
  • udzielaniu pomocy medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej członkom stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc może być udzielana po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu, wyrażonej uchwałą, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
 2. Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe na rzecz osób będących w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci w rozumieniu art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ Dz.U, nr 96 poz.873/.
 3. Opieka jest sprawowana głównie w domu chorego.

§10.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 • opiekę nad chorym w aspekcie:
  • medycznym (łagodzenia bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacji pacjenta),
  • psychicznym,
  • duchowym,
 • współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia,
 • współpracę z duchownymi różnych wyznań, zależnie od potrzeb i życzeń chorego,
 • współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • organizowanie zbiórek publicznych /przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych/.
 • pozyskiwanie środków finansowych /na cele z par. 9 pkt 1/ w formie darowizn, dotacji i subwencji.

§11.

 1. Mając na względzie realizację celów statutowych określonych w par.8 i 9 statutu Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia wg PKD jest:
  • 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna,
  • 86.90.C - działalność pielęgniarek i położnych,
  • 86.90.D - działalność paramedyczna,
  • 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa i finansowa, inna,
  • 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych
  • 94.99.Z - promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju idei opieki hospicyjnej
  • 94.99.Z - organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw
  • 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej, opieka kapelana, psychologa, masażysty, rehabilitanta
  • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia, konferencje, seminaria w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników, członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób.
 3. Przy realizacji celów stowarzyszenia w zakresie swojej działalności stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych Ustawą z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/Dz.U.96 poz.873/.

§12.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, prowadzonej w ramach celów statutowych. Dochód z niej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności polegającej na:
  • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi",
  • przekazywaniu jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających.
 • Honorowych.

§14.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, będąca Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§15.

 1. Członkostwo wspierające nabywa się poprzez podpisanie deklaracji z rekomendacją jednego zwyczajnego członka Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, po wcześniejszym podpisaniu deklaracji z rekomendacją jednego zwyczajnego członka Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo honorowe nabywa się na mocy uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Osobie, której zarząd odmówił zatwierdzenia, o jakim mowa w przepisach niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od chwili powiadomienia jej odmowie nabycia ww. prawa.

§16.

Utrata członkostwa może nastąpić poprzez:

 • rezygnację członka złożoną na piśmie.
 • wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia wobec postępowania członka nie licującego z godnością członka stowarzyszenia. Osobie wykluczonej przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od chwili powiadomienia jej o decyzji zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa.
 • Zarząd w połowie roku, nie później niż do 30 lipca każdego roku przeprowadza weryfikacje członkostwa w stowarzyszeniu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia oraz wysłanie do członków stowarzyszenia wezwań do uiszczenia składek i aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia. Niewypełnienie treści wezwania w terminie 14 dni od doręczenia wezwania i od wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia skutkuje utratą praw członka. Utratę tę stwierdza zarząd osobną decyzją, od której służy odwołanie do Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§17.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • uczestniczyć w ogólnych zebraniach hospicyjnych oraz w Walnym Zebraniu Członków z czynnym i biernym prawem wyboru,
 • korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 • występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
 • być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i działaniach Stowarzyszenia.

§18.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
 • realizować i propagować ideę bezinteresownej pomocy chorym,
 • zaznajamiać się z problematyką opieki paliatywnej i hospicyjnej w celu doskonalenia działań dla dobra chorego.

§19.

Członek wspierający ma:

 • prawo zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,
 • obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, udzielać stowarzyszeniu pomocy w realizowaniu jego zadań statutowych i w miarę możliwości wspierać finansowo.

§20.

Członek honorowy ma:

 • zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich
 • poza tym Członek Honorowy posiada takie prawa i obowiązki jak Członek Zwyczajny Stowarzyszenia

Rozdział V.
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie składu oraz ich kompetencje

§21.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§22.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§23.

Walne Zebranie Członków może być:

 • Zwyczajne,
 • Nadzwyczajne.

Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia albo w innym uzgodnionym miejscu.

§24.

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku i ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo - wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków listownie, na miesiąc przed terminem zebrania. W zawiadomieniu o terminie zebrania zarząd określa dwa terminy Zebrania: pierwszy (główny) oraz drugi (rezerwowy) – na wypadek braku quorum na pierwszym terminie.

§25.

Z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§26.

Obrady Walnego Zebrania odbywają się według następujących zasad:

 • Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes lub inny członek Zarządu Stowarzyszenia i zarządza wybory przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta oraz komisji skrutacyjnej, jeżeli przewodniczący Walnego Zebrania uzna to za konieczne ze względu na dużą liczbę osób obecnych na Walnym Zebraniu.
 • Wybór następuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.
 • Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu.
 • Do ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków.
 • Brak quorum w drugim terminie Zebrania nie stanowi przeszkody do ważnego podejmowania uchwał przez Zebranie.
 • Drugi termin Zebrania może zostać przewidziany na ten sam dzień, co pierwszy termin zebrania, lecz nie prędzej jak po upływie 30 minut od zamknięcia posiedzenia na pierwszym terminie.

§27.

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Walnego Zebrania zamyka obrady Walnego Zebrania. Protokół Walnego Zebrania podpisują obecni lub co najmniej przewodniczący Walnego Zebrania i protokolant.

§28.

 • Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
  • wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
  • uchwalenie wysokości i zasad pobierania składek członkowskich,
  • rozpatrywanie odwołań przewidzianych w niniejszym statucie,
  • przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • dokonywanie zmian w Statucie,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawach zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia przekraczających uprawnienia Zarządu.
  • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • uchwala budżet,
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 • Nieudzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie jest równoznaczne z odwołaniem wszystkich członków Zarządu.

§29.

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna:

 • Zarząd składa się z 5 członków, a Komisja Rewizyjna z 3 członków.
 • Organy te podejmują uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu.

§30.

 1. Kandydatem do władz Stowarzyszenia może być członek zwyczajny.
 2. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny.
 4. wykreślony.
 5. wykreślony.
 6. W ramach wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej głosujący oddają głos jednocześnie na 5 kandydatów na członków Zarządu i 3 kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 ważnych, oddanych głosów.
 7. Odwołanie członków władz odbywa się na tych samych zasadach co wybór,
 8. Zarząd na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka Zarządu. W razie wystąpienia konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd jest zobowiązany w okresie 2 miesięcy zwołać Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających.
 9. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§31.

Kompetencje Zarządu:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 • prowadzenie procedury wstępnej w zakresie przyjmowania członków a także wykluczanie członków.
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,
 • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu,
 • organizowanie Walnych Zebrań,

§32.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

 • Komisja rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.
 • Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu oraz kontroluje zgodność jego działalności ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania,
 • Przynajmniej raz do roku przeprowadza kontrolę i składa na Walnym Zebraniu pisemne sprawozdanie wraz z wnioskami. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym lub Sprawozdawczo-Wyborczym składa wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdzi, że Zarząd rażąco narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub istotne postanowienia Statutu, Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Zarządu przez Walne Zebranie Członków
 • Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu a jej członkowie:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z funkcją wykonywaną w Stowarzyszeniu.
 • Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Rozdział VI.
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§33.

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może być reprezentowane przez pełnomocników i prokurentów ustanowionych przez Zarząd.

§34.

 1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia do kwoty 20.000 złotych w ramach jednej czynności składa jeden członek Zarządu.
 2. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia powyżej kwoty 20.000 złotych w ramach jednej czynności składa dwóch członków Zarządu.
 3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz rozporządzanie majątkiem powyżej kwoty 100.000 zł w ramach jednej czynności wymaga dodatkowo uchwały Zarządu. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku dokonywania czynności w postaci zawierania umów z NFZ w zakresie udzielania wszelkich świadczeń opieki zdrowotnej i innej działalności Stowarzyszenia oraz zawierania umów z bankami w zakresie umów o lokaty negocjowane, odnawialne w stałych okresach.
 4. W sprawach decyzji dotyczących świadczeń powtarzających się wartość zaciągniętego zobowiązania oblicza się poprzez zsumowanie świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.


Rozdział VII.
Sposób uzyskiwania środków finansowych.

§35.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, składek członkowskich, z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dn. 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych,
 2. Stowarzyszenie może przyjmować dotacje wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VIII.
Zasady dokonywania zmian w Statucie

§36.

 1. Zmiany w Statucie uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zmiany w Statucie podlegają ujawnieniu w Sądzie Rejonowym na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział IX.
Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia

§37.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Likwidatorami są członkowie zarządu lub likwidator wybrany przez Walne Zebranie Członków,
 2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel charytatywny zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania.

Przekaż darowiznę

Konto Hospicjum

PKO BP SA III O/KATOWICE:

36 1020 2313 0000 3302 0020 4057

pomoc
facebook